Jose Martinez

Ai weiwei Dropping a Han Dynasty Urn. 1995 Courtesy Ai Weiwei Studio

Deja un comentario